Presstödskommitténs delbetänkande Stöd till dagstidningar på samiska (SOU 2012:58)

Sveriges Annonsörer |

Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på våra medlemmars investeringar i marknadskommunikation samt öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmänna synpunkter

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att yttra sig avseende Presstödskommitténs delbetänkande.

Vad det gäller det statliga presstödet som helhet vill Sveriges Annonsörer framhålla att man alltid ställt sig bakom de grundläggande värderingar som utgör motivet för presstödet. Sveriges Annonsörer vill värna om den grundlagsskyddade yttrandefriheten samt förespråkar en vital opinionsbildning. Sveriges Annonsörer har dock samtidigt, senast i remissvar avseende driftsstöd till dagspressen (SOU 2009:68), framhållit att presstödet mer grundligt bör gås igenom för att se om det inte går att hitta andra lösningar som mer långsiktigt kan säkerställa konkurrens och mångfald på dagspressens område. Försiktighet bör enligt Sveriges Annonsörers mening iakttas vid utdelning av bidrag och stödåtgärder.

Sveriges Annonsörer delar dock utredningens uppfattning om att dagstidningar som skriver på samiska och meänkieli ska ges bättre förutsättningar att etablera sig och upprätthålla utgivning i Sverige. Sveriges Annonsörer har inom ramen för det befintliga systemet med presstödet inga invändningar mot de av utredningen föreslagna åtgärderna och tillstyrker därvidlag utredningens förslag.


Stockholm den 9 januari 2013

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist


Tillbaka till remisslistan

Remisser

Sveriges Annonsörer är remissinstans gällande frågor om marknadsjuridik. Du hittar alla remissvar och utlåtande i vårt arkiv.