Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)

Sveriges Annonsörer |

Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet SOU 2014:58 Privat införsel av alkoholdrycker (diarienummer S2014/5406/FST)

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med cirka 550 medlemsföretag.

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att komma med synpunkter på ovan nämnda betänkande och vill anföra följande.

8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel

Sveriges Annonsörer anser att det är bra att man förtydligar bestämmelserna om privat införsel av alkoholdrycker och att man försöker skapa en tydlighet kring verksamheter och affärsupplägg som förekommer på e-handelsmarknaden och har inga synpunkter på att en snävare definition om vad som är privatinförsel införs i lagen. Sveriges Annonsörer anser dock att det är aningen anmärkningsvärt, att man efter en så pass lång tid efter det att en marknad skapats, vill införa begräsningar för viss befintlig verksamhet. Detta särskilt om man erinrar sig etableringsfriheten och den fria rörligheten för varor och tjänster.

Sveriges Annonsörer anser att det inte är motiverat att införa specifika begränsningar för att förhindra företag som arbetar mot den svenska marknaden. Det torde på ett övergripande plan inte vara möjligt att begränsa vissa aktörers affärer mot en marknad inom EU så länge verksamheten sker från ett annat EU-land, företaget betalar alkoholskatt samt följer de svenska reglerna för alkoholmarknadsföring. Sett ur det perspektivet är det emellertid att föredra att man förtydligar regelverket för att skapa tydlighet för dessa företag.

När det sedan gäller det främjandeförbud som utredningen föreslår det vill säga förbud mot kommersiellt främjande och att svenska företag inte kan förmedla alkoholvaror med vinstintresse förefaller den ordningen given att föreslå med tanke på Systembolagets monopol. Sveriges Annonsörer anser emellertid att ett främjandeförbud inte bör införas så länge det förtydligande undantaget av privatinförsel är tydligt.

Om man emellertid, som utredningen fastslår, ska införa ett främjandeförbud anser Sveriges Annonsörer att ett heltäckande främjandeförbud inte är rätt väg att gå utan delar i det avseendet utredningens uppfattning om att de undantag som föreslås av utredningen är högst relevanta och dessutom nödvändiga.

8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker

Vad det sedan gäller utredningens förslag om införande av särskilda villkor genom att leverans enbart får ske till den privata adressen samt enbart under de tider som Systembolaget håller öppet har Sveriges Annonsörer svårt att se motiven för en sådan ordning. Att det måste ske till privat adress förefaller enbart vara ett praktiskt hinder som komplicerar en hantering för en privatperson.

En privatperson kan välja hemleverans av alkoholdryck av flera anledningar. En handfast anledning skulle kunna vara att man beställer vissa alkoholdrycker som present och inte vill att leverans ska ske på den privata adressen. I ett sådant sammanhang torde de relevanta snarare vara att upprätthålla ålderskontroll och tillsyn. En effektiv kontroll och tillsyn torde därför ligga närmare till hands att utföra för ett ombud likväl som en transportör.

Sveriges Annonsörer kan inte heller se anledningen till att en sådan ordning som föreslås ska begränsas till vid vilken tid utlämning kan ske. Utredningen antyder att detta skulle minska risken för dold detaljhandelsförsäljning men Sveriges Annonsörer har svårt att se att det skulle vara fallet. Det borde vara att föredra att man anger vilka typer av aktörer som kan sköta utlämning och som man sedan kan utöva tillsynen över så att dessa utpekade aktörer sköter sitt uppdrag.

En privatperson som handlar för sitt privata bruk borde även vara fri att själv avgöra när det passar en själv bäst att motta en leverans och som ovan nämnts även var det passar denne privatperson att hämta ut leveransen. Om man för egen del önskar att det sker under Systembolagets öppettider eller inte bör vara upp till varje enskild privatperson att bestämma. I anslutning till detta kan man även konstatera att beställning av alkoholdrycker avsett för hemleverans torde alltid ske flera dagar i förväg och just av den anledningen att man väljer att beställa är att man som person har svårt att anpassa sina inköp till Systembolagets öppettider. En person som beställer alkoholdryck torde inte vara någon som handlar spontant och den av utredningen föreslagna begräsningen är därför att anse som omotiverat betungande.

Att uppställa leveransbegränsningar av dylika slag förefaller enbart ha till syfte att komplicera en process där man som privatperson istället väljer att köpa alkoholdrycker på annat sätt än genom Systembolaget och det förefaller inte motiverat utifrån ett folkhälsoperspektiv eftersom privatpersonen ändå kommer att handla alkoholdrycker. Sveriges Annonsörer ser inget skäl till att begränsa tiderna för när leverans av alkoholdrycker får ske så länge det faller in under undantaget för privat införsel, vilket med utredningens förslag blir förtydligat. Att skapa en ordning där man enbart får leverera till den enskildes adress under samma tider som Systembolagets öppettider är därför inte, enligt Sveriges Annonsörers uppfattning, motiverat.

Sveriges Annonsörer har vidare svårt att se att tillsynen som följer av denna ordning överhuvudtaget ska gå att upprätthålla och kan inte heller se att det är rimligt att ålägga kommunerna en sådan tillsyn som krävs för att upprätthålla den av utredningen föreslagna regeln om särskilda villkor för leveranser. Sveriges Annonsörer efterfrågar en genomgång och ett förslag för hur tillsynen över e-handel och hemleveranser i anslutning till utredningens förslag ska utövas i praktiskt hänseende.

Stockholm den 30 oktober 2014


Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd


Tillbaka till remisslistan

Remisser

Sveriges Annonsörer är remissinstans gällande frågor om marknadsjuridik. Du hittar alla remissvar och utlåtande i vårt arkiv.