Sverige behöver nationell strategi för immateriella rättigheter

Sveriges Annonsörer |

Sverige har några av världens starkaste varumärken relativt sin folkmängd. Varje år startas dessutom nya företag som utvecklas till starka varumärken med verksamhet och renommé långt utanför landets gränser.

Men nu kan utvecklingen vara hotad. Regeringen tycks vara beredd att urholka varumärkesrätten inom vissa branscher, vilket kan få stora konsekvenser som inte utretts. Därför föreslår vi, Näringslivets delegation för marknadsrätt, NDM, inrättandet av en nationell strategi för immateriella rättigheter.

Alltsedan industrialiseringen har Sverige varit ett land med starkt företagande och starka varumärken. Vid sidan av industriföretag som exempelvis Ericsson, SKF, Sandvik, Assa Abloy, Volvo, Electrolux och Scania och Astra har vi i modern tid sett verksamheter byggas upp av kreativa, modiga och duktiga entreprenörer som skapat företag som IKEA, HM, Tiger, Odd Molly, Skanska och Absolut vodka för att nämna några.

Utvecklingen ser inte ut att avmattas, tvärtom: de senaste åren har vi sett nya företag som Skype, Mojang, iZettle och Spotify födas och växa sig starka. Vissa av dem blir viktiga arbetsgivare på sin ort, i sin region eller i landet. Andra erövrar världen.

Få, om några, länder i världen kan mäta sig med Sverige om man ser till antalet starka varumärken per capita. Vad beror det på?

En orsak, av flera, är att Sverige länge haft ett starkt skydd för immateriella rättigheter. Att satsa på en idé genom att kanske offra allt man äger och har kräver mod, trygghet, kapital – och ett bra rättsligt skydd.
Eller, som det står på Patent- och registreringsverkets hemsida: ”Vill du jobba upp ett starkt varumärke är första steget att skydda det. Då hindrar du andra från att ta din idé.” Det säger sig självt att man blir mindre benägen att investera i något som vem som helst kan göra anspråk på, kopiera eller stjäla utan påföljd.

I Sverige är vars och ens egendom tryggad genom Regeringsformen. Den slår fast att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå densamma till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation. Regeringsformens skydd av äganderätten omfattar även immateriella tillgångar som ensamrätten till ett varumärke.

Skyddet av äganderätten är centralt i de flesta moderna ekonomier, just för att ägandet utgör själva grunden i samhällets funktionssätt.

Ovanstående praxis är väl etablerad och en viktig byggsten i den svenska immaterialrätten. Men nu tycks regeringen överväga att förändra hela systemet utan en synlig tanke på vad som kan bli långtgående konsekvenser. Det är oroande.

I ett tilläggsdirektiv till den pågående tobaksutredningen öppnar regeringen bland annat för införandet av neutrala tobaksförpackningar. Det kan tyckas vara en liten förändring – men är det inte, om den genomförs.

Att rökning är farligt för hälsan och att det är angeläget att minska nyrekryteringen av unga rökare är nog de flesta ense om. Men även om uppsåtet är gott, är det långtifrån säkert att ändamålet helgar medlen.

Som vi beskrivit har det svenska systemet vuxit fram under lång tid. Att plötsligt öppna upp för vad som måste betecknas som godtycklig expropriation i en viss bransch skapar givetvis frågor om hur villkoren ska se ut för andra branscher som en dag kan anses politiskt angelägna att agera mot.

Vår uppfattning är dessutom att den starka varumärkesrätten också tvingat företag att ta ansvar för kvalitet, tillverkningsmetoder, miljöpåverkan och arbetsvillkor för anställda under framställande av en vara, produkt eller tjänst. Att veta varifrån ett klädesplagg kommer är idag självklart för de flesta, liksom att veta om en gröda är närodlad eller ett ägg kommer från en frigående höna. I förlängningen av regeringens kraftfulla insatser hotar ett samhälle där allt färre varumärken kan finnas.

Det vi inte kan acceptera är att regeringen godtyckligt väljer ut en bransch och samtidigt äventyrar ett väl fungerande systems funktionalitet på köpet. Detta sker dessutom i en tid då allt fler svenska företag väljer att förlägga allt mer av sin forskning och utveckling i andra länder.

Eftersom agerandet tycks känslostyrt och illa genomtänkt, föreslår vi att regeringen inrättar en arbetsgrupp som omgående får i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för immateriella rättigheter. En sådan strategi ska bygga på väl etablerad praxis, tas fram för att ge en sammanhållen politik och framtagandet bör ske i nära samverkan med juridisk expertis och berörda branscher för att åstadkomma ett juridiskt hållbart, väl balanserat och framåtsyftande dokument.

Då kan Sverige inte bara bibehålla, utan stärka sin position som ett av de länder i världen där människor vill, kan och får starta framgångsrika företag.

Om NDM

Näringslivets delegation för marknadsrätt, NDM är ett övergripande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen.

Medlemmar i NDM:

BIL Sweden Svensk Digital Handel
Direkthandelns Förening Svensk Försäkring
Finansbolagens Förening Svensk Handel
Företagarna Svenska Bankföreningen
IAB Sverige Svenska Franchiseföreningen
Kontakta Svenskt Näringsliv
LIF - Läkemedelsindustriföreningen Sveriges Annonsörer
LRF - Lantbrukarnas Riksförbund Sveriges Kommunikationsbyråer
Motorbranschens Riksförbund (MRF) Sveriges Marknadsförbund
Spelplan - ASGD Tidningsutgivarna - TU
Stockholms Handelskammare Tobaksleverantörsföreningen
SWEDMA  
Kategori: Varumärken

Företagens rätt att marknadsföra sina varumärken står på spel

Regeringen föreslår ett införande av neutrala cigarettpaket som ett sätt att minska rökningen. Förslaget hotar vår kommersiella yttrandefrihet. För det är märklig att företag som tillåts producera varor samtidigt förbjuds att marknadsföra dem.

Det nya tobaksdirektivet hotar yttrandefriheten

Replik till Gabriel Wikströms debattartikel i DN 18 februari 2015 där regeringen presenterade tre olika förslag för att minska rökningen, varav det mest extrema förslaget rör neutrala paket, vilket innebär att varumärken på paketen helt tas bort, något som Sveriges Annonsörer starkt ifrågasätter.

Megafon ikon 2 2014

Debatter & inlägg

Sveriges Annonsörer tar debatten i media om kommersiell yttrandefrihet och självreglering.