Sveriges Annonsörer rapporterar om Tobaksproduktdirektivet

Sveriges Annonsörer |

Tobaksproduktdirektivet (Tobacco Products Directive, TPD) reglerar sammansättning, märkning och marknadsföring av tobaksprodukter.

I detta direktiv föreslås bland annat ett införande av neutrala tobaksvaror inom EU, som ett led i att förbättra folkhälsan. Med neutrala paket avses att alla former av branding (färger, bilder, logotyper och varumärken) förbjuds på förpackningarna.

Sveriges Annonsörer anser att direktivet inskränker ett företags rätt att marknadsföra och använda sitt varumärke. Niklas Briselius, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer, bevakar utvecklingen och svarar på medlemmarnas frågor.

Vad innebär detta direktiv för landets annonsörer?
- Direktivet avser tobaksvaror och möjligheten, enligt svensk lag, att idag marknadsföra tobaksprodukter gentemot konsumenter är i princip obefintlig. Undantaget idag är marknadsföring inne på försäljningsställen men den får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Om direktivet genomförs finns inte heller någon möjlighet för ett tobaksföretag att via sitt varumärke särskilja produkten i något avseende.

Mot detta har Näringslivets delegation för marknadsrätt (NDM), där Sveriges Annonsörer ingår i styrelsen, starka principiella invändningar ur en immaterialrättslig synpunkt då det väsentligen inskränker företags möjligheter att nyttja varumärken och kännetecken. NDM skickade därför den 29 maj en skrivelse till UK Gov. Skrivelsen berör för näringslivet mycket viktiga grundläggande frågor vad gäller rätten att använda kännetecken och varumärken, något som NDM anser vara av grundläggande betydelse.

Finns det andra produkter än tobak som kan påverkas, till exempel alkohol eller socker?
- Vi vet inte vad nästa steg eventuellt skulle kunna bli, men Sveriges Annonsörers uppfattning är att om en produkt är laglig att sälja, så bör den även få marknadsföras. Av den anledningen är vi främmande för tanken att inskränka ett företags rätt på detta sätt. Om direktivet blir verklighet innebär det att man inskränker ett företags lagliga rätt att använda sitt varumärke, vilket är främmande med tanke på det immaterialrättsliga skyddssystem som finns i Sverige och inom EU.

Klicka här för att läsa mer om Tobaksproduktdirektivet hos NDM

Om du är osäker på hur du som annonsör påverkas av direktivet?
NDM och Sveriges Annonsörer kommer att bevaka frågan och rapportera när ytterligare information kommer. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta Sveriges Annonsörers förbundsjurist, Niklas Briselius för att få veta mer via telefon 08-545 252 36 eller e-post niklas.briselius@annons.se

Veronica Palm (S) banar vägen för sexistisk reklam

I en öppen debattartikel från Sveriges Annonsörer svarar Anders Ericson riksdagsledamoten Veronica Palm (S) som blåste liv i den gamla idén om att förbjuda sexistisk och könsstereotyp reklam. Problemet är att hon genom sin okunnighet i de reella sakfrågorna riskerar att öppna portarna på vid gavel för den reklam hon säger sig vilja förbjuda.

"Självreglering effektivare än lagstiftning mot sexistisk reklam"

Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers vd, Jessica Bjurström, kommenterar Natalia Kazmierskas krönika på aftonbladet.se som riktar kritik mot näringslivets självsanering gällande sexistisk reklam, och förordar i stället en tuffare lagstiftning.

Bundling av tv-kanaler begränsar valfriheten för annonsörer

De kommersiella tv-husen har börjat slå ihop sina kanaler till ”annonspaket”, så kallad bundling, vilket försvårar för annonsörer att arbeta målinriktat och effektivt med sin kommunikation. Utvecklingen riskerar att bli ett hinder, kontrollen minskar och riskerar att spä på den ökande reklamtröttheten.