Branschinitiativ

Effekt

Bevisa effekten av marknadsföringsinvesteringar
– en allt större utmaning idag

Att tydligt visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är en marknadsförares viktigaste uppdrag och för företagen kritiskt för att kunna nå en lönsam tillväxt. Idag finns det en mängd utmaningar för att visa denna effekt. Därför startar Sveriges Annonsörer initiativet ”Effekt”.

De främsta utmaningarna idag är:

– Reklamtröttheten ökar väsentligt för varje år. De främsta orsakerna är retargeting som leder till att konsumenterna upplever sig förföljda av annonsbudskap samt mängden och kvalitén på reklam från vissa branscher t ex spel.
– Forskning visar också på en minskad effekt av reklaminvesteringar de senaste åren. En av den största bidragande orsaken till detta är att reklamens kvalitet sjunker pga att balansen mellan den långsiktiga varumärkesbyggande och den kortsiktiga konverteringsdrivna marknadsföringen har blivit skev och att en allt större del av investeringarna läggs på direkta säljdrivande kampanjer.
– Marknadsförarna i Sverige brottas idag med balansen mellan långsiktiga och kortsiktiga investeringar visar djupintervjuer med medlemmar till Sveriges Annonsörer. De största utmaningarna som medlemmar framför är tid, kunskap och pengar samt den interna att förståelsen för marknadsföringens roll och vikten av att vara uthållig så att långsiktiga effekter kan uppnås

Syftet med Effektinitiativet är stärka och stödja våra medlemmar i behovet av att kunna bevisa effekten av sina marknadsföringsinvesteringar. Vi vill skapa en bra verktygslåda och kunskapsbas för att underlätta arbetet med att koppla ihop insikter, strategi, planering, implementering och uppföljning.

De frågeställningar som vi vill kommer arbeta med i initiativet är:

Hjälp mig att visa att marknadsföringen ger effekt

– Gör det tydligt vilka effektmått som är viktiga och relevanta att följa upp

– Hur kan jag mäta och redovisa dessa effekter på ett bättre sätt

– Hur kan jag få fler på företaget att förstå marknadsföringens roll som förutsättning att skapa lönsam tillväxt

– Hur kan jag förbättra och utveckla samarbetet med externa partners

De områden som vi kommer belysa och stödja med hjälp av olika verktyg är:

Insikter
– vad finns det idag för verktyg för att förstå kundernas behov och drivkrafter. Grunden till att bygga starka varumärken som skapar en god effekt och lönsam tillväxt ligger i insikterna.

Strategi och planering
– vad finns det för verktyg och modeller idag som omvandlar affärsstrategin och insikterna i en tydlig strategi som skapar effekt på både kort och lång sikt. Att få en tydlig strategi och plan som hjälper företaget att förstå varför vi gör marknadsföringen på ett visst sätt är nästa steg.

Implementering
– vad finns för fakta och tips och råd som underlättar vid implementeringen av mina strategier internt. Vilka argument finns för en god balans mellan långsiktiga och kortsiktiga investeringar. Hur omsätter jag strategin till att bli verklighet i samarbetet både internt och med externa partners.

Uppföljning
– vilka nyckeltal är viktigast för att kunna påvisa effekten av de investeringar vi gör. Hur kan jag följa upp dessa nyckeltal och hur lång tid tar de att förändra. Och vad är skillnaden mellan effekt och effektivitet?

Har du frågor eller vill veta mer om vårt branschinitiativ Effekt? Kontakta Hanna Riberdahl, hanna.riberdahl@annons.se.

Vill du bolla något med oss?