"Företagskultur – Ärlig kommunikation eller corporate bullshit?"

Ett företags kultur deifinieras ofta som uppbyggd av de värderingar och normer, definierade eller implicita, som ofta uppstått genom historiska händelser, starka personligheter eller genom ett medvetet utvecklingsarbete. Företagskulturen kallas ibland för medarbetarnas inre kompass, vars närvaro (eller frånvaro) styr ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder. Ett företags kultur är svår att skriva ned eller att kopiera. Den är till stora delar outtalad och existerar i absolut relation till sin omvärld. Nyckeln för att behålla den intakt eller förbättra den, menar många, är kommunikation.

Omvärlden fungerar inte endast som mottagare utan även som spegel eller referenspunkt till organisationer idag. Desto viktigare då att spegelbilden inte krackelerar. Det är oerhört viktigt att ledningen fortsätter att lägga kraft på att stärka och bekräfta de värderingar som organisationen står för, internt. Utan en stark företagskultur som bekräftar de externa aktiviteterna och budskapen kan organisationens ”själ” gå förlorad. Organisationens självbild blir dålig och medarbetarna bär med sig sina tvivel ut genom entrén.

Rätt använt så kan företagskultur istället vara ett effektivt medel för att hålla samman och styra en verksamhet, speciellt i lågkonjukturer. Somliga menar till och med att det är visioner och värderingar som är de viktigaste faktorerna för att skapa global framgång hos företag. Värderingar får en organisation att överleva förändrat ledarskap, nya strategier, teknologiska genombrott, omorganisationer, lågkonjunkturer och all utveckling som är nödvändig för att föra företaget framåt.

Det finns många exempel på företag som lycktas skapa starka varumärken genom att låta företagskulturen vara ryggraden i all kommunikation, men också typiska fall där just avsaknaden av en positiv företagskultur bidragit till framgång.

Några frågor som diskuterades på Stora Annonsördagen 2013:

”Utifrån-och-in” eller ”inifrån-och-ut”? Kan man skapa intern företagskultur utifrån extern kommunikation, eller måste kommunikationen bygga på en redan existerande intern kultur?

Efter framgångarna med Spotify, Skype etc, dammsuger många investerare Sverige i jakten på nya startup-företag. Självsäkra och kreativa entreprenörer som är redo att ta världen med storm. Samtidigt ställs chefer för snabbväxande företag inför flera svåra utmaningar. Grundarna, som ofta förkropps­ligar sina bolag, måste kämpa hårt för att bevara den ursprungliga själen och företagskulturen i takt med att nya medarbetare och finansiärer kommer in i bilden. Hur mycket påverkar företagskulturen resan "från liten till stor"? Är den rent av avgörande för en snabb tillväxt?

Hur mycket påverkar ledningen och de anställda företagskulturen? Sitter företagskulturen i väggarna eller kommer den "uppifrån"? Finns det några kulturella mönster som har visat sig mer framgångsrika än andra?

Har företagskulturen betydelse i kommunikationen med omvärlden? - Varför är till exempel storytelling ett attraktivt kommunikationsmedel för dagens företag och vari ligger styrkan med kommersiella berättelser?

Hur mycket påverkas och utvecklas företagskulturen av sociala medier? Innebär möjligheten till öppenhet och transparens via sociala medier också en mer öppen företagskultur? Eller är det precis tvärtom?

Hur mycket påverkas CSR-initiativ och löften om att ”förändra och förbättra” företagskulturen? Är det bara ett PR-trick i hopp om goodwill, eller krävs det ett genuint och långsiktigt internt engagemang?

Hur exporterar man företagskultur? Hur hanterar man företagskulturen i typiskt svenska företag, som köpts upp av stort konglomerat? Hur mycket tappar man på vägen?

Många som arbetar i familjeägda företag kan vittna om att det ofta råder en speciell anda. Ägarnas närvaro präglar ofrånkomligt verksamheten – det gäller alla familjeföretag, från det lilla verkstadsföretaget till det stora förlaget. På vilket sätt stärker en familjekultur ett företag? Finns det exempel på när den även begränsat ett familjeföretags tillväxt?

Hur mycket hänger kultur ihop med identitet? Dagens konsumenter använder i hög grad varumärken som ett sätt att uttrycka sig, visa sin sociala tillhörighet och förmedla värderingar. Hur mycket handlar kommunikation idag om att få målgruppen att identifiera sig med företaget/produkten?