Sveriges Annonsörers integritetspolicy

Sveriges Annonsörer värnar om och respekterar din personliga integritet och de personuppgifter vi behandlar. Denna integritetspolicy informerar om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter, dina rättigheter och hur du som registrerad kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Annonsörer AB, org.nr. 802000-1528 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker av intresseorganisationen/föreningen Sveriges Annonsörer.

Vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål beror på hur du kommer i kontakt med oss. Vi behandlar dock inte dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån Sveriges Annonsörers verksamhet eller för andra ändamål än vad som är angivet i denna integritetspolicy.
Vi har delat upp vår behandling och hantering i kategorier i denna integritetspolicy för att du som registrerad enkelt ska kunna ta del av information som gäller för dig.

Våra kontaktuppgifter:
Klara Östra Kyrkogata 2B
111 52 Stockholm
08-545 252 30
info@annons.se

1. Information avseende behandling till dig som är medlem och registrerad medlemsrepresentant samt till dig som har medlemskonto på annons.se

Medlem är det företag/organisation/förening/annan som har ingått avtal om medlemskap i intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Medlemsrepresentant är den/de enskilda fysiska personer som den enskilda personen/medlem väljer att Sveriges Annonsörer ska registrera inom ramen för medlemskapet i Sveriges Annonsörer.

När medlem väljer att ingå avtal om medlemskap i Sveriges Annonsörer samlar vi in vissa personuppgifter om de medlemsrepresentanter som är knutna till medlemmen och behandlar dessa på olika sätt.

Ändamål med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund

Som medlemsrepresentant för medlem i Sveriges Annonsörer behandlas dina uppgifter för de ändamål som är nödvändiga för att administrera medlemsförhållandet och för att Sveriges Annonsörer ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som medlemsrepresentant och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med det ingångna avtalet om medlemskap.

För att Sveriges Annonsörer på bästa sätt ska kunna administrera medlemskapet för att fullgöra våra åtaganden gentemot medlemmen sker sådan personuppgiftsbehandling som syftar till att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter och skicka relevant information samt erbjudanden via t.ex. e-post till medlemmar och medlemsrepresentanter.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till medlemsrepresentant som personnamn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer och korrespondens anknutet till medlemskapet samt faktura/betalningsinformation.

När du som medlemsrepresentant skapar ett medlemskonto på annons.se sker insamling av uppgifter namn, e-postadress och företag. Sveriges Annonsörer behandlar dessa uppgifter för att vi ska kunna analysera och följa upp din aktivitet när du som medlemsrepresentant surfar runt och tar del av utskick för att erbjuda anpassade erbjudanden och via t.ex. e-post skicka information och erbjudanden till medlemmar och medlemsrepresentanter.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera medlemskapet och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Sveriges Annonsörer sker med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal.

Den personuppgiftsbehandling som sker genom medlemskontot och för att skicka anpassade erbjudanden och annan relevant information till medlemmar och dess representanter grundas antingen på den lagliga grunden samtycke eller efter en intresseavvägning genomförd av Sveriges Annonsörer.

Personuppgifterna behandlas och lagras under medlemskapet och så länge du är medlemsrepresentant. Om medlemskap avslutas kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas under viss tid för att säkerställa att Sveriges Annonsörer fullgjort sina avtalsenliga förpliktelser. Du har alltid möjlighet att avböja e-postutskick från oss. Om du väljer att avregistrera dig för e-post kommer behandlingen att upphöra när vi har mottagit avregistreringen.

2. Information avseende behandling till potentiell medlem

För att komma i kontakt med potentiella medlemmar med en förfrågan om medlemskap i Sveriges Annonsörer behöver Sveriges Annonsörer behandla vissa personuppgifter om dig som fysisk person i din egenskap av representant för potentiell medlem och kan då inhämta de personuppgifter som behövs för detta ändamål via tillgängliga källor på internet eller liknande.

Ändamål med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund

Vårt ändamål med den behandling som sker med en potentiell medlem är att kontakta dig din egenskap av representant för det potentiella medlemsföretaget med en förfrågan om medlemskap.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer samt korrespondens knutet till förfrågan om medlemskapet.

De behandlingar som kommer att utföras är kommunikation/korrespondens och annan nödvändig administration kring en medlemsförfrågan.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att administrera en medlemsförfrågan med stöd av den lagliga grunden intresseavvägning.

Personuppgifterna behandlas och lagras under en pågående förfrågan och dialog om medlemskap och gallras senast två månader efter avslutad dialog eller efter viss tid för att säkerställa att Sveriges Annonsörer fullgjort sina rättsliga förpliktelser.

3. Information avseende behandling till dig som anmäler dig till våra evenemang, seminarier/webinar, utbildningar samt eventen EFFDay och 100-wattaren.

När du anmäler dig till t.ex. seminarier, utbildningar och våra event m.m. som vi arrangerar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna fullgöra våra åtaganden.

Ändamål med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund

Vårt ändamål med behandlingen är att kunna administrera den aktuella aktiviteten och förse dig med relevant information om denna. Vidare kan vi använda dina uppgifter för att informera om våra kommande evenemang som vi tror att du kan ha intresse av.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till medlemsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress, och telefonnummer samt betalningsinformation och ev. kostpreferens.

De behandlingar som kommer att utföras är bokning, bekräftelse, kommunikation, utvärdering och administration för ev. fakturering samt kommunikation avseende kommande evenemang.

Om du inte vill lämna de efterfrågade uppgifterna innebär det att vi inte kan fullgöra våra åtaganden enligt avtal och att vi tyvärr måste neka dig ett deltagande.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera aktiviteten grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid den anmälan/beställning som medlemmen gör hos Sveriges Annonsörer och den lagliga grunden är fullgörande av avtal.

Den personuppgiftsbehandling som sker i form av att informera dig om t ex kommande evenemang etc. sker med stöd av de lagliga grunderna samtycke eller efter en intresseavvägning genomförd av Sveriges Annonsörer.

Personuppgifterna som sker för att kunna administrera aktiviteten behandlas och lagras under deltagandet och fram till dess är avslutat och en tid därefter t ex för att genomföra utvärderingar och skicka ut material m.m.

Angående eventet EFFDay

Sveriges Annonsörer anordnar eventet EFFDay. När du anmäler dig som deltagare på EFFDay kommer du göra din anmälan via vår samarbetspartner Trippus som är personuppgiftsbiträde till Sveriges Annonsörer. Sveriges Annonsörer och Trippus behöver behandla personuppgifter om dig för de ändamål som krävs för att vi ska kunna administrera eventet och förse dig med relevant information.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer, ev. kostpreferens och faktureringsuppgifter.

De behandlingar som sker för de angivna ändamålen är bokning, bekräftelse, kommunikation, administration för ev. betalning och utskick av utvärdering. Om inte de efterfrågade uppgifterna lämnas innebär det att vi inte kan fullgöra våra åtaganden enligt avtal och vi måste då tyvärr neka dig ett deltagande.

Personuppgifterna behandlas och lagras under eventet och till dess är avslutat och en tid därefter t ex för att genomföra utvärderingar och gallras sedan i enlighet med Sveriges Annonsörers gallringsrutiner.

Om du deltagit i EFFDay och inte valt att avregistrera dig eller väljer att avböja fortsatt kommunikation avseende EFFDay kommer behandling och lagring ske i form av e-postutskick för att informera dig om nästkommande EffDay innan personuppgifterna kommer att gallras.

4. Information avseende behandling till dig som är deltagare i Sveriges Annonsörers tävling 100-wattaren

Angående reklamtävlingen 100-wattaren

Sveriges Annonsörer anordnar reklamtävlingen 100-wattaren. När du anmäler företagets/organisationens deltagande i reklamtävlingen kommer du behöva lämna vissa uppgifter till oss och vår samarbetspartner och tillika personuppgiftsbiträde Penetrace samband med att du skapar ett tävlingskonto som behövs för göra din anmälan.

När du anmäler dig/din arbetsgivare som tävlande i 100-watten behöver vi och vårt personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter om dig för de ändamål som krävs för att vi ska kunna administrera tävlingen och förse dig med relevant information om tävlingen m.m.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer, betalningsuppgifter.

De behandlingar som sker är bokning, bekräftelse, kommunikation avseende tävlingen, administration för ev. betalning och utskick av utvärdering.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera tävlingen grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid den anmälan/beställning som medlemmen gör hos Sveriges Annonsörers samarbetspartner och den lagliga grunden är fullgörande av avtal.

Om du deltagit i 100-wattaren och inte v