Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
Konsumentenheten
103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring (Fi2015/2846/OFA/KO)

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och har funnits sedan 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag cirka 550 medlemsföretag som tillsammans står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Sveriges Annonsörer har inte fått nämnda promemoria som remissinstans, vilket vi finner anmärkningsvärt då alla eventuella ändringar i marknadsföringslagen torde beröra våra medlemmar. Sveriges Annonsörer vill dock oavsett detta lämna synpunkter på ovan nämnda promemoria och vill anföra följande.

Inledningsvis kan vi konstatera att aggressiv marknadsföring såsom den kommer uttryck i direktivet är ovanligt förekommande i Sverige. Att det är ovanligt förekommande torde även styrkas av i princip obefintlig rättspraxis. Enligt Sveriges Annonsörer är det emellertid inte negativt att det finns obefintlig praxis på området i och med att bestämmelsen varit i bruk under en tid eftersom det pekar på att det är ovanligt förekommande i praktiken.

Vad det gäller själva förslaget noterar vi att uppsåtsrekvisitet såsom det kommer till uttryck i direktivets lydelse artikel 9 c är borttaget i den förslagna 7 § 2 st p 2. Ett borttagande av uppsåtsrekvisitet innebär en breddning av vad som kan anses som aggressiv marknadsföring och leder enligt Sveriges Annonsörers uppfattning till en annan situation än vad som avsett enligt direktivet. Uppsåtet torde vara avgörande för om det är aggressiv marknadsföring eller inte eftersom en näringsidkare som är omedveten om ett missöde eller omständighet inte kan vara aggressiv.

Enligt Sveriges Annonsörer är det skillnad på att utnyttja ett speciellt missöde eller andra omständigheter som näringsidkaren känner och som är av sådan vikt att det försämrar en konsuments omdöme. Mot bakgrund av detta anser Sveriges Annonsörer att det svenska förslaget bör harmonisera med texten i direktivet för att på sätt fånga upp situationer där marknadsföringen är aggressiv.

Stockholm den 3 juli 2015

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd