Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

Yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med cirka 550 medlemsföretag.

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan nämnda grönbok och vill framhålla följande.

Om en geografisk ursprungsbeteckning belyser särskilda egenskaper hos en produkt eller om ursprungsorten för produkten är relevant med avseende på kvalitet eller anseende förefaller det, enligt Sveriges Annonsörers uppfattning, givet att upprätthålla ett skydd av samma dignitet oavsett produkt. Enligt Sveriges Annonsörer finns det ingen anledning till att särskilja produkter då skyddsvärdet torde vara detsamma och alla produkter där en geografisk ursprungsbeteckning har relevans bör ges möjlighet att skyddas på samma sätt.

Med anledning av att många produkter som finns på marknaden med största sannolikhet kan komma att säljas utanför medlemsstatens gränser förefaller det, enligt Sveriges Annonsörer vara att föredra att en eventuell utvidgning av skyddet sker genom en harmonisering inom EU.

Sammanfattningsvis har Sveriges Annonsörer har inget att invända emot att en eventuell utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar och ser i sådana fall att en utvidgning lämpligen bör ske genom en harmonisering inom EU.

Stockholm den 26 september 2014

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist