Kulturdepartementet
Enheten för medier och film
Att: Linus Fredriksson
103 33 Stockholm

Yttrande avseende Ds 2016:23; Vissa frågor om kommersiell radio

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag ca 570 medlemsföretag som tillsammans står för hälften av de samlade reklam- och medie-investeringarna i Sverige. Som intresseorganisation hjälper vi medlemmarna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Allmänt

Sveriges Annonsörer har under årens lopp, bland annat i remissvaren SOU 2014:77 och SOU 2008:96 samt även Ds 2011:40 och SOU 2008:16, förespråkat en ökad konkurrens och mångfald på mediemarknaden. En sund konkurrens leder till ett bättre programutbud och konkurrenskraftiga annonspriser. Ökade marknadsföringsmöjligheter på radioområdet är fortsatt av stor vikt för annonsörerna.

Utvecklingen

Utvecklingen sedan avregleringen 1993 har gått mot en ökad ägarkoncentration från tillståndshavarnas sida. Idag består den kommersiella radiomarknaden av två dominerande aktörer – Bauer Media och MTG Radio. Tillsammans kontrollerar de samtliga landets sändningstillstånd.

Sveriges Annonsörer måste, i likhet med utredningen, konstatera att de nuvarande reglerna på radioområdet om innehav, överlåtelse och återkallelse av tillstånd inte på ett effektivt sätt kunnat hindra en osund utveckling mot ökad ägarkoncentration. Om större och mer kommersiellt attraktiva sändningsområden etableras riskerar de skeva konkurrensförhållandena att förvärra dominansen, till nackdel för hela mediemarknaden.

Som utredningen även påpekar riskerar avsaknad av konkurrens och mångfald dessutom att leda till ett likriktat innehåll genom att företag som tillåts kontrollera samtliga sändningstillstånd inom ett sändningsområde riskerar att tappa incitament att utveckla sändningarnas innehåll.

Det är därför viktigt att de föreslagna regleringarna i radio- och tv-lagen motverkar en koncentration av makten över radiokanalerna. Bättre förutsättningar för mångfald på radioområdet innebär att det finns möjligheter för fler självständiga aktörer att verka på radiomarknaden i konkurrens om lyssnare och annonsörer.

Sveriges Annonsörer delar utredningens slutsats att det finns ett behov att reglera hur många tillstånd som får innehas i ett tillståndsområde och bestämmelser om hur överlåtelse och återkallelse av tillstånd får ske, för att upprätthålla konkurrens och mångfald på hela radioområdet samt vad som ger förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio – till gagn för lyssnare och annonsörer.

I vilken utsträckning det nu aktuella förslaget förväntas bromsa den konkurrensbegränsande utvecklingen är naturligtvis svårt att säga. Utredningens förslag synes under alla omständigheter vara ett steg i rätt riktning.

Sveriges Annonsörer tillstyrker utredningens förslag.

Stockholm den 14 oktober 2016

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist
Tobias Eltell, förbundsjurist