Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 Stockholm

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och har funnits sedan 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag cirka 550 medlemsföretag som står för hälften av de samlade reklam- och medie-investeringarna i landet.

Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att komma med synpunkter på ovan nämnda betänkande och vill anföra följande.

Sveriges Annonsörers anser att en övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio innebär fördelar för marknadens aktörer. En av de främsta fördelarna är att kommersiella aktörer såväl som public service bolagen på så vis ges möjligheter att både öka och bredda sitt kanalutbud. Precis som utredningen ger uttryck för kan ett digitalt marknät ge ett utökat och mer lyssnaranpassat utbud som i sin tur ökar mångfalden.

En digital marksänd radio öppnar även upp för nya aktörer att ge sig in på en marknad, vilket idag inte är möjligt. Nya aktörer på marknaden kan i sin tur ge positiva effekter som gynnar konkurrensen. Samtidigt som marksänd digitalradio gör att marknadens aktörer får konkurrera på något mer lika villkor. I anslutning till konkurrensrättsliga aspekter förtjänar det även att nämnas att Sveriges Annonsörer av konkurrensrättsliga skäl förespråkat ett borttagande av koncessionsavgifterna under en längre tid.

Sveriges Annonsörer hyser dock ett önskemål om att tidplanen, om möjligt, borde vara ännu kortare och att man bör arbeta för ett införande av digitalradio så snart det är möjligt.

I övrigt har Sveriges Annonsörer inget att erinra emot de i betänkandet presenterade förslagen till förändringar.

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd