Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på olika sätt bidra med att skapa bästa möjliga avkastning på annonsörernas investeringar i marknadskommunikation. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmän utgångspunkt

Sveriges Annonsörer har valt att inrikta sig på den delen i utredningen som rör avskaffandet av reklamskatten. Sveriges Annonsörer har under lång tid förespråkat ett avskaffande av reklamskatten.

Angående kapitel 5 om reklamskatt

Som poängteras i utredningen finns sedan 2002 ett tillkännandegivande från riksdagen om att reklamskatten bör avskaffas.

Sveriges Annonsörer har, vid upprepade tillfällen, understrukit vikten av att ha konkurrensneutralitet på medieområdet och har under lång tid förespråkat ett avskaffande av reklamskatten. Sveriges Annonsörer kan inte se några skäl till varför man ska hantera reklam i tryckta annonser annorlunda än annonsering i exempelvis digitala medier.

De medier som inte omfattas av reklamskatten får en uppenbar konkurrensfördel gentemot de medieformer som inte omfattas av reklamskatten. De medieformer som omfattas av reklamskatten är dessutom redan idag hårt utsatta.

Sveriges Annonsörer delar härvidlag utredningens uppfattning om att ytterligare en positiv aspekt med att avskaffa reklamskatten är att nyhetsförmedlingens ekonomiska situation på kort sikt skulle kunna förbättras.

Sveriges Annonsörer anser, mot bakgrund av det ovan anförda, att reklamskatten bör avskaffas och tillstyrker utredningens förslag om ett avskaffande av reklamskatten. Sveriges Annonsörer vill dock särskilt understryka vikten av att reklamskatten avskaffas i dess helhet.

Stockholm den 4 februari 2013

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd
Niklas Briselius, förbundsjurist