Marknadsjuridisk rådgivning

Kontakta Sveriges Annonsörers jurister Tobias Eltell eller Niklas Briselius när du vill undvika obehagliga juridiska överraskningar i ditt arbete med marknadskommunikation. Den marknadsjuridiska rådgivningstjänsten är exklusiv och helt kostnadsfri för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Niklas Briselius och Tobias Eltell

Niklas Briselius
Jurist
niklas.briselius@annons.se
Mobil: 0733-77 08 39

Tobias Eltell
Jurist
tobias.eltell@annons.se
Mobil: 0766-29 12 90

Experthjälp inom reklam- och marknadsjuridik
– helt kostnadsfritt!

Juristernas främsta uppgift är att vara grundligt pålästa inom den specifika lagtext som berör marknadsföringsbranschen. Detta för att kunna vara effektivt bollplank för alla medlemmar. Sveriges Annonsörers juridiska rådgivningstjänst är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och kan rädda dig från kostsamma klavertramp.

Ofta kan din medlemsavgift snabbt tjänas in av ett samtal till våra jurister. Vår marknadsjuridiska rådgivning är enormt uppskattad då den kan vara snårig att förstå och ta sig igenom.

Sveriges Annonsörer erbjuder juridisk rådgivning inom:

 • Marknadsföringslagen
 • Samarbetsavtal för byråtjänster med mera
 • Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
 • Upphovsrätt och designskydd

Vi erbjuder även utbildning inom reklam- och marknadsjuridik.

Sveriges Annonsörer är medlemmar i:

NDM
Se avtalsmallar och rekommendationer
Våra guider och checklistor
 Rapporter och handböcker

Lagar och regler för dig som annonsör

Här finner du ett urval av lagar som kan vara av nytta för dig som arbetar med marknadskommunikation.

Marknadsföringslagen (SFS:2008:486)

Den nya Marknadsföringslagen trädde i kraft 1 juli 2008. Denna övergripande lag om marknadsföring reglerar vad man får göra och inte göra i marknadsföring. De grundläggande bestämmelserna om otillbörlig, aggressiv och vilseledande marknadsföring kompletteras med särskilda regler för jämförande reklam, sändarangivelse, informationskrav och förbud mot obeställd reklam med mera.

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS:1998:112)

En elektronisk anslagstavla är en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. Lagen lägger ett ansvar hos den som tillhandahåller en sådan tjänst att ha uppsikt över de meddelanden som införs på anslagstavlan. Har ett meddelande som skickats in till tjänsten ett innehåll som till exempel uppvigling eller hets mot folkgrupp, ska meddelandet tas bort eller på annat sätt hindras från vidare spridning.

Lag om namn och bild i reklam (SFS:1978:800)

Lagen ger ett skydd för enskilda personer mot att deras namn eller bild används utan lov i reklam.

Alkohollagen (SFS:2010:1622)

Innehåller regler som rör marknadsföring av alkoholdrycker.

Tobakslagen (SFS: 1993:581)

Innehåller regler som rör marknadsföring av tobak.

Radio- och tv-lag (SFS:1996:844)

Innehåller bland annat förbudet mot reklam riktad till barn under 12 år. Lagen omfattar marksänd tv och radio inklusive digital-tv i marknätet. För hjälp att tolka lagen, se tolkningsråd för barnreklamförbudet.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS: 1960:729)

Reglerar upphovsrätt till bland annat skrift och bild. Reglerar numera också rätten till fotografier. Normalt sett sträcker sig upphovsrätten till 70 år efter upphovsmannens död

Varumärkeslag (SFS:2010:1877)

Reglerar skydd för varumärken.

Grundlagar

Läs mer på Svensk författningssamling om våra grundlagar, sök till exempel och läs mer om:

 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen

Myndigheter och organisationer att känna till

Här finns information om och länkar till myndigheter och organisationen som är relevanta för dig som arbetar med marknadskommunikation.

ARN – Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol. Dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsument och företag, där anmälan har kommit från konsumenten. Det är dock inte så att nämnden företräder konsumenten, vilket är en vanlig missuppfattning. En tvistprövning måste vara strikt opartisk. Läs mer om ARN

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för landets konsumenter och underlättar för dessa bland annat genom att:

 • Granska reklam och se till att den inte ”luras”.
 • Arbeta med att produkter ska vara säkra för konsumenten.
 • Arbeta för att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter som alla andra konsumenter.
 • Arbeta för att särskilt ungdomar ska bli kunniga konsumenter.
 • Informera om viktiga konsumentfrågor på sin webbplats.

Konsumentverkets webbplats samlas nyttig information om marknadsföring. Här får du till exempel råd och tips om god marknadsföringssed, reklamidentifiering, miljömärkning, etiska och miljörelaterade påståenden i marknadsföring.

Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Svensk Handel är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. De arbetar nationellt och internationellt – för en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handels experter deltar i utredningar och analysgrupper och är ofta remissinstans när departementen utreder olika frågor. De arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla regler och förutsättningar och för att skapa ett bättre företagsklimat för både etablerade handelsaktörer och nyetablerade företag.

Svensk Handel sammanställer Varningslistan – en lista över företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang. Varningslistan bedömer företag utifrån marknadsrättsliga grunder, det vill säga hur seriöst företagets marknadsföring och beteende på marknaden är.

Vill du bolla något med oss?