Medlemsvillkor

Vill du ansöka om medlemskap i Sveriges Annonsörer? Eller är du redan medlem, men osäker på vad som gäller? Läs igenom våra stadgar, tillika medlemsvillkor här nedan.

§ 1. Föreningens ändamål

Sveriges Annonsörer är en sammanslutning av i Sverige verksamma företag, organisationer och myndigheter som på olika sätt investerar i marknadskommunikation och som verkar inom och/eller riktar sig till den svenska marknaden. Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av effektiv marknadskommunikation samt att tillvarata, representera och stärka medlemmarnas intressen genom information, förhandling, utbildning och rådgivning.

§ 2. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm och dess verksamhet leds av en styrelse. Bildas lokalavdelningar av föreningen, kan dessa välja egna lokalstyrelser, vilka ska sortera under föreningens huvudstyrelse.

§ 3. Medlemskap

Som medlem av föreningen kan inväljas varje välrenommerat verksamt företag, organisation eller myndighet, som på olika sätt investerar i marknadskommunikation och som verkar inom och/ eller riktar sig till den svenska marknaden eller på annat sätt för egen del gör bruk av denna marknadskommunikation.

Företag, organisationer eller myndighet som har sin huvudsakliga näring från annonsintäkter eller är verksam som kommunikationskonsult, inom området marknadsföring och reklam, inte kan väljas in som medlem.

Det ankommer på styrelsen att besluta om andra former än fullt medlemskap ska accepteras. Ansökan om medlemskap ska skriftligen insändas till föreningens styrelse och blir föremål för behandling inom denna. Sökande vinner inträde i föreningen om vid omröstning minst 3/4 av de avgivna rösterna är bifallande, vilket även gäller andra former än fullt medlemskap.

§ 4. Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen senast den 31 december det år vid vars slut man önskar utträda. Avgången ur föreningen sker därefter vid samma års utgång. Samma förfarande gäller medlemskap i av föreningen etablerade sektioner, erfagrupper eller liknande till vilken särskild avgift erlägges.

Medlem som icke fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller av föreningen bildat Servicebolag, kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

Medlem, som vid upprepade tillfällen använder sig av vilseledande eller på annat sätt otillbörlig reklam eller information eller i övrigt handlar på ett sätt som antingen strider mot föreningens stadgar eller kan vara menligt för föreningens anseende, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem träffas av styrelsen. För sådant beslut fordras att detta biträdes av minst 3/4 av de närvarande. Avgången ur föreningen vid uteslutning sker omedelbart i och med att beslutet fattats.

Medlem som utträder eller utesluts har förverkat rätten till sin andel av föreningens tillgångar.

§ 5. Avgifter

Varje medlem i föreningen erlägger en årsavgift, som vid ordinarie föreningssammanträde fastställes för nästkommande verksamhetsår.

Medlem erlägger dessutom en serviceavgift till Sveriges Annonsörers Aktiebolag. Denna ersättning fastställes av bolagets styrelse efter samråd med föreningens styrelse. Serviceavgiften ska liksom medlemsavgiften erläggas årsvis i förskott och vara inbetald senast 30 dagar efter fakturans mottagande.

I den mån fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamheten äger föreningen att uttaga extra avgift, som för berört verksamhetsår får bestämmas till högst hälften av den enligt ovan fastställda serviceavgiften.

§ 6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordföranden och verkställande direktören ska bestå av lägst sex och högst 23 ledamöter.

I detta antal ska ingå ordförandena i eventuellt bildade lokalavdelningar. Styrelsen väljes av ordinarie föreningssammanträde till halva antalet för en tid av två år och den återstående hälften vid påföljande ordinarie föreningssammanträde, likaledes för en tid av två år. I den händelse en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan fyllnadsval ske för en tid av ett år. Lokalavdelningarnas ordförande väljes på två år. Föreningens ordförande, som tillika ska vara styrelsens ordförande, utses på ordinarie föreningssammanträde för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig två vice ordföranden för en tid, som styrelsen beslutar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av en av de vice ordförandena eller då minst fem av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger årligen. I kallelse till styrelsesammanträde ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet, där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet, där ej någon begär sluten omröstning.

Det åligger styrelsen:

 • att avgöra frågor om medlemskap,
 • att avgiva utlåtanden över inkomna förslag,
 • att vidtaga åtgärder för främjande av föreningens ändamål,
 • att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka ska avslutas per den 31 december,
 • att avge förvaltningsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning och dessutom utarbeta budgetförslag,
 • att anställa verkställande direktör.

§ 7. Arbetets organisation

Föreningens angelägenheter handhas mellan styrelsens sammanträden av presidiet, som förutom av ordföranden består av de två vice ordförandena samt verkställande direktören. Föreningens löpande arbete handlägges dels allmänt genom verkställande direktören och till dennes förfogande stående sekretariat och dels ifråga om speciella uppgifter av särskilda sektioner, utskott eller kommittéer.

Styrelsen kan dessutom tillsätta de funktioner som behövs i övrigt för handläggande av föreningens angelägenheter. Vid föreningens, styrelsens och presidiets sammanträden ska föras protokoll.

§ 8. Firmateckning

Styrelsens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

Information till medlemmar och medlemsrepresentanter

Som medlemsföretag/organisation/förening i intresseorganisationen Sveriges Annonsörer samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om rättigheter för dig som registrerad medlemsrepresentant/fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Sveriges Annonsörer, org.nr. 802000-1528
Klara Östra Kyrkogata 2B
111 52 Stockholm
08-545 252 30

Vid frågor kontakta oss på:
dso@annons.se

Medlem är:

Det företag/organisation/förening som har ingått avtal om medlemskap i Sveriges Annonsörer.

Medlemsrepresentant är:

Den/de fysiska personer som Sveriges Annonsörer registrerar inom ramen för denna personuppgiftspolicy.
För ytterligare information om Sveriges Annonsörers hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Sveriges Annonsörers dataskyddsombud på dso@annons.se.
Om du har synpunkter på hur Sveriges Annonsörer hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som representant för företag/organisation/förening som är medlem i Sveriges Annonsörer behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera medlemsförhållandet och för att Sveriges Annonsörer ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med ingånget avtal om medlemskap.
Därutöver används uppgifterna för att Sveriges Annonsörer ska kunna erbjuda anpassade erbjudanden till medlemmar och deras medlemsrepresentanter. Behandlingen grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som medlemmen gör hos Sveriges Annonsörer.
Marknadsföring skickas till medlemmar och dess representanter grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Sveriges Annonsörer.
All behandling som grundas på medlemsrepresentantens samtycke kan medlemsrepresentanten när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta dso@annons.se.

Överföring av uppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Sveriges Annonsörer, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Sveriges Annonsörer ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Sveriges Annonsörer strävar efter att inte överföra personuppgifter till ett land eller bolag/förening placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Sveriges Annonsörer vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra medlemsrepresentanters personuppgifter.

Lagring och gallring

Medlemsrepresentantens personuppgifter sparas så länge medlemförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Sveriges Annonsörer samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter Sveriges Annonsörer behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Sveriges Annonsörer inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
 • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.
 • Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Sveriges Annonsörer/dataskyddsombudet på dso@annons.se.

Säkerhet

Sveriges Annonsörer vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Sveriges Annonsörers webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon social media-applikation.

Sveriges Annonsörer
16 maj 2018

5 skäl att vara medlem

1. För dig
2. För företaget
3. För branschen
4. Koll på vad som händer
5. Medlemskap för alla som arbetar med marknadsföring