Därför är självreglering bättre än lagstiftning

Självreglering har en mycket viktig roll att fylla. Den bidrar till att undvika onödig lagstiftning och detaljregleringar. Det är bättre att branschen själv tar ansvar för att marknadskommunikation håller en hög etisk nivå. Egenåtgärder är enklare, billigare och snabbare förfaranden jämfört med en stelbent lagstiftning och utdragna processer i domstolar.

Om vi bortser från ett fåtal mindre seriösa småföretag är sexistisk eller könsstereotyp reklam idag ovanlig i Sverige, speciellt om man jämför med många andra länder. Detta beror till stor del på de ambitiösa program för självreglering som sedan många år har bedrivits av oberoende institutioner i Sverige, numera samlade inom Reklamombudsmannen (RO).

 • RO belastar inte skattebetalarna
  Reklamombudsmannen bekostas av näringslivet och belastar därmed inte skattebetalarna. Om vi får en lagstiftning skulle hanteringen därmed bli kostsam.
   
 • Bättre representation i RO än i domstolarna
  RO finansieras av näringslivet själva och består av representanter från såväl det svenska näringslivet som från domstol, Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen i Stockholm.
   
 • Mer snabbfotat i RO än i domstolarna
  Ett ärende i RO hanteras som regel inom tre månader, något som i domstol troligen skulle ta långt mer än ett år att avgöra. Att låta Konsumentverket hantera 650 anmälningar med nuvarande organisation och uppdrag skulle inte vara hanterbart.

Media Smart

Som intresseorganisation för landets annonsörer ser Sveriges Annonsörer det som ett viktigt uppdrag att lära barn och ungdomar att kritiskt granska och förhålla sig till olika budskap. Därför lanserade Sveriges Annonsörer det internationella initiativet Media Smart i Sverige 2006. 
 


Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter. Läs mer om Media Smart här


Reklamombudsmannen

För att motverka könsdiskriminerande och oetisk reklam har Sveriges Annonsörer tagit initiativet till Reklamombudsmannen, RO. Reklamombudsmannen ersätter de tidigare instanserna ERK, Etiska rådet mot könsdiskriminerade reklam och MER, Marknadsetiska Rådet. Systemet bygger på att branschen tar eget ansvar för att undvika stramare lagstiftning, och finansieras av landets annonsörer med stöd av reklambyråer samt medier.

 Sveriges första Reklamombudsman är Elisabeth Trotzig. Målet är att Reklamombudsmannen ska vara den självklara instansen för att snabbt utvärdera anmälningar och vid behov agera kraftfullt mot alla former av oacceptabel reklam.

Till sin hjälp har RO en opinionsnämnd, RON, som leds av ordförande Marianne Åbyhammar. Opinionsnämnden har en bred sammansättning med företrädare för olika branscher inom näringslivet. Nämnden prövar anmäld marknadsföring en gång i månaden och gör antingen ett friande eller fällande uttalande. Uttalandena publiceras på Reklamombudsmannens webbplats, där ockå anmälningar kan göras.


Vill du veta mer?
Kontakta Reklamombudsmannen direkt!
 


DM-nämnden

DM-nämnden har till uppgift att utforma god branschpraxis på området direktmarknadsföring.

 

 

 

 

 

 

 


Nämnden hämtar stöd från ICC:s Grundregler för Reklam och dess särskilda regler för direktmarknadsföring. 


NIX-Telefon

Föreningen NIX-Telefon administrerar och står bakom preferensregistret som är ett spärregister mot marknadsföring per telefon. Genom NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. Och god marknadsföringssed kräver att konsumentens vilja respekteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som vill spärra sitt fasta telefonnummer ringer 020-27 70 00. OBS! Inga nummer kommer att tas ur systemet utan att abonnenten först via brev fått en förfrågan om de vill vara kvar.  

Telefon för privatpersoner: 08-738 40 70

Telefon för företag: 08-534 802 69

Skicka mail till NIX


Tillbaka till På agendan

Mätningar

Genom vår egen produkt KIA-index, men också genom att vara delaktiga i mätinstitut som IRM, MMS, Outdoor Impact och TS, arbetar vi aktivt med att skaffa fram verifierad statistik i branschen.

Läs mer om mätningar


Pressfrågor?

Kontakta Sveriges Annonsörers vd Hanna Riberdahl via mail eller på telefon 0702-29 66 90.

Maila Hanna